VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF DETTE WEBSITE

Generelle brugerbetingelser

Velkommen til et website under Elanco Animal Health, som er Eli Lilly and Company Limiteds (“Elanco”) division for dyresundhed. Ved at bruge dette website accepterer du at overholde følgende betingelser og alle gældende love og regler. Alle oplysninger, som dette website giver adgang til, præsenteres i summarisk form og er af generel og udelukkende informativ karakter.

Din brug af dette site er desuden underlagt erklæringen om Privatlivspolitik.

Dette site og enhver information omfattet af sitet stilles til rådighed ”SOM BESET” UDEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI AF NOGEN ART HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER FORM FOR GARANTI I RELATION TIL SALGBARHED, EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL ELLER IMMATERIALRETLIG KRÆNKELSE.

I relation til dette website og sitets indhold fraskriver Elanco, dets licensgivere, leverandører samt enhver tredjepart, der omtales på websitet, sig alle garantier og erklæringer samt ethvert forhold – udtrykkeligt eller underforstået – herunder garanti for ejendomsret, krænkelse, salgbarhed eller egnethed til bestemte formål.

Elanco kan ikke stå inde for eller garantere, at sitet vil fungere fejlfrit eller uden afbrydelser. Brug af dette site og af materialer og information, der er tilgængelig på sitet, sker på egen risiko, og du er alene og fuldt ansvarlig for enhver konsekvens – hvor fjern denne end måtte være, der måtte opstå som følge at din brug af sitet eller i forbindelse med informationer indeholdt på sitets sider, i det omfang visse retssystemer ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar, er det muligt, at ovenstående begrænsning ikke vil gælde for dig.

Ovennævnte udelukkelse vedrørende underforstået ansvar vil imidlertid kun have retsvirkning inden for et retssystem i det omfang, at gældende lov tillader dette.

Information, der er tilgængelig her, bør ikke anvendes som grundlag for forretningsmæssige vurderinger af Elanco eller et af dets associerede selskaber. Til sådanne formål stiller lovgivningen andre – og til formålet udviklede – kanaler til rådighed som eksempelvis hel- og halvårsregnskaber, der efter anmodning udleveres vederlagsfrit.

Alt indhold, du måtte læse eller se på sitet, er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der på anden vis er beskyttet og indehaves af Elanco eller af en tredjepart, som har givet eller udstedt licens til Elanco, der giver Elanco ret til at anvende sådant materiale. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, vil det ikke være tilladt at kopiere eller anvende noget af det materiale, som du læser eller ser på sitet, medmindre dette sker med Elancos forudgående skriftlige accept, eller dette er tilladt under nærværende betingelser.

Elanco giver dig hermed sin tilladelse til kopiering af dokumenter udgivet af Elanco på firmaets websites, såfremt dette sker i ikke-kommercielt øjemed, og materialet udelukkende anvendes inden for din egen organisation, dog under forudsætning af at enhver kopi, du måtte tage af sådanne dokumenter bibeholder samtlige copyrights og andre ophavsretsmæssige anmærkninger indeholdt heri.

Medmindre andet angives, skal samtlige logoer, navne, mønstre og mærkninger på sitet fortolkes som beskyttede vare- eller servicemærker ejet eller anvendt under licens af Elanco. Brug eller misbrug af noget sådant mærke eller anden information er strengt forbudt. Intet indhold vist på sitet vil kunne fortolkes som underforstået overdragelse, berettiget antagelse eller nogen anden form for tilladelse eller rettighed til noget patent eller varemærke tilhørende Elanco eller nogen tredjepart. Med undtagelse af hvad der udtrykkeligt er angivet ovenfor, vil intet på sitet kunne fortolkes som overdragelse af nogen form for tilladelse eller copyrightrettighed tilhørende Elanco.

Medmindre andet udtrykkeligt er anført på sitet, vil enhver form for information, som du måtte indsende til os – herunder enhver kommentar, bemærkning, ide, tegning og grafik samt ethvert forslag, notat, begreb eller anden information – være at opfatte som information som du, inklusive samtlige dine rettigheder hertil, overdrager vederlagsfrit til Elanco. Denne type information vil endvidere anses som værende ikke-fortrolig, hvorfor Elanco ikke vil være bundet af nogen form for forpligtelse i relation til sådan information og vil således uden begrænsninger være frit stillet med hensyn til reproduktion, brug, offentliggørelse og udbredelse af disser informationer til andre uden din tilladelse og uden nogen form for kompensation i øvrigt til dig eller nogen anden. Elanco vil frit kunne anvende enhver form for knowhow eller teknik omfattet af sådanne informationer til et hvilket som helst formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, produktion og markedsføring af produkter, der gør brug af sådanne informationer. Dette gælder, uanset om du overgiver sådanne informationer til os via e-mail, via en formular på sitet, på en opslagstavle eller på en hvilken som helst anden vis.

Som en service for vores brugere, henviser dette website til andre websites gennem hyperlinks. Eftersom vi ikke har nogen indflydelse på indholdet af fremmede websites, som vi måtte henvise til, og da indhold på websites er i konstant forandring, kan vi imidlertid ikke holdes ansvarlige for indhold, praktikker eller standarder gældende for tredjepartssites. Elanco er ikke involveret i godkendelse af indhold på sådanne tredjepartswebsites, ligesom Elanco ikke kan gøres ansvarlig for indholdet på tredjepartssites, der måtte linkes til, for sites der er indlejret i et site, eller for tredjepartsannoncering, og således kan Elanco ikke fremsætte nogen erklæring vedrørende indhold eller nøjagtighed på sådanne sites. Din brug af sådanne tredjepartswebsites vil ske for egen regning og risiko og være underlagt de betingelser, der er gældende for sådanne sites.

Elanco er repræsenteret i Danmark. Dette website er udelukkende bestemt for brugere bosiddende i Danmark. Elanco erklærer på ingen måde, at materiale anvendt på dette website vil være anvendeligt eller tilgængeligt uden for Danmark. Tilgang til sitets indhold vil muligvis ikke være lovligt for visse personer eller i visse lande uden for Danmark. Såfremt du tilgår sitet fra en lokation uden for Danmark, sker dette for din egen regning og risiko, ligesom ansvaret for overholdelse af lovgivningen inden for det pågældende retssystem vil påhvile dig.

Nærværende Betingelser er underlagt intern dansk lovgivning om materiel ret. Såfremt nogen bestemmelse under disse Betingelser erklæres ugyldig af en domstol med habil retsmyndighed, vil ugyldigheden af en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser under nærværende Betingelser. Du erklærer dig herved fuldt indforstået med, at de danske domstole er enekompetente i enhver tvist, du måtte have med Elanco og i øvrigt i enhver henseende i relation til din anvendelse af dette website.

Elanco kan til enhver tid og uden varsel ændre disse Betingelser for brug.